บทเรียน3

การแก้ปัญหาด้วย 
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ใหันักเรียนออกแบบตารางดังต่อไปนี้


  แนวคิดการคำนวณเกรด
-------------
หมายเหตุ  
      การบันทึกงานตั้งชื่อเป็น      เลขที่-ห้อง-ทับ-คำนวณเกรด
                                             เช่น  10-5-1-การคำนวณเกรด

      ให้บันทึกงานไว้ที่ Drive D: เท่านั้น(ในห้องเรียน) 
หลังจากใส่สูตรคำนวนเรียบร้อยแล้วนักเรียน ส่งผ่าน Email: ntun.workcom@gmail.com

ให้นักเรียนสร้างตารางบัญชีเงินเดือนดังภาพ
ในโปรแกรม Excel

หมายเหตุ   

       1. นักเรียนออกแบบตารางดังภาพ พร้อมตกแต่งแก้ไขข้อความ ใส่สี ได้ตามความต้องการ
       2. ส่งงานภายในวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2558
       3. หัวเรื่องที่ส่งงาน   เช่น    30-5-4-ตารางบัญชีเงินเดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น