บทเรียน2

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์


**เสริมความรู้

  คลื่นพาห์  เป็นคลื่นวิทยุที่สร้างขึ้นมาผสมกับคลื่นเสียงที่เราต้องการส่งออกทางเสาอากาศ เช่น เสียงเพลงหรือเสียงพูดที่ส่งจากเครื่องส่งของสถานีแม่ข่ายผ่านเสาอากาศไปยังเครื่อง รับวิทยุ ที่ห่างไกลมีคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุนั้นอยู่


กิจกรรมกลุ่มมีดังนี้
1.) นักเรียนศึกษาเนื้อหาตามหัวข้อเรื่องที่จับฉลากได้
2.) แบ่งหน้าที่ในการทำงานให้ชัดเจน
3.) ลงทะเบียนงานกล่มออนไลน์
4.) จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์สวยงามตามท้องเรื่อง  (จำกัดไม่เกิน 20 แผ่น ใน 1 เล่มรายงาน)
5.) ทำเสื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน ตามโปรแกรมที่ฉนัด
6.) เผยแพร่สื่อนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมปริ้นเนื้อหา และผลการรีวิว   แนบในรูปเล่มรายงาน 
7.) แปลงไฟล์เอกสาร word ให้เป็น PDF และเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมปริ้นเนื้อหาและผลการีวิว แนบในรูปเล่มรายงาน
8.) นำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีผู้นำเสนอ 3 คน นำเสนอหน้าชั้น 2 กลุ่มต่อสัปดาห์  สัปดาห์ต่อไปจะนำเสนอ 3 กลุ่มสุดท้าย
9.) ปริ้นเนื้อหาPowerPoint ส่งพร้อมรูปเล่มรายงาน
----------------------------
หมายเหตุ  
การทำรูปเล่มรายงาน   
1. ตัวอักษรใช้ TH salaban
2. ตัวอักษรเนื้อหา ขนาด 16
3. ตัวอักษรหัวข้อ   ขนาด 20  ตัวหนา

-------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เผยแพร่ผลงาน 
1.) http://www.slideshare.net

 เช่น 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น