บทเรียน1


บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนที่คาดหวัง

1. เข้าใจความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์
2.จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้
3.อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรได้
4.บอกจุดเด่นของภาษาซีได้

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม มีทั้งภาษาระดับต่ำและภาษาระดับสูง ภาษาระดับต่ำ ได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี ส่วนภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ได้แก่ ภาษาปาสคาล ภาษาซี เป็นต้น ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีจะต้องใช้โปรแกรมคอมไพล์เลอร์ในการแปลภาษาให้เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ ตัวแปรภาษาซีที่ใช้งานง่าย ได้แก่ โปรแกรมเทอร์โบซี ในการเขียนโปรแกรมนั้นผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องออกแบบขั้นตอนการพัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงานและซูโดโค้ด การเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม และการทำเอกสารบำรุงรักษาโปรแกรม

เชื่อมต่อบทเรียนภาษาซีแบบฝึกชุดที่ 1  

แบบฝึกชุดที่ 2 แบบฝึกชุดที่ 3

แบบฝึกชุดที่ 4

----------------------------------------------------------------------------

แสดงผลการรัน (RUN) 
การคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น